2
Emerald to szko?a j?zyk?w obcych mieszcz?ca si? w Krakowie, a tak?e Wieliczce. Funkcjonujemy ju? od 8 lat. Nasz? specjalno?ci? s? zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y. Uczymy j?zyka angielskiego, niemieckiego albo hiszpa?skiego. Oferujemy wiele rodzaj?w zaawansowania lekcji ? w zale?no?ci od umiej?tno?ci kursanta. Zapewniamy dwie godziny kursu na tydzie?, testy, konkursy, dodatkowe materia?y, a nawet nagrody za..

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments